Din integritet

Din integritet är viktig för oss! För att du ska kunna känna dig trygg att arbeta med oss och för att vi ska följa dataskyddsförordningen, GDPR.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) har till uppgift att skydda den enskildes grundläggande integritet genom rätten till skydd av den enskildes personuppgifter.

För att kunna värna din integritet har vi utformat ett arbetssätt som i stora drag finns beskrivet nedan samt i vår integritetspolicy. Detta gäller för de tjänster som tillhandahålls genom denna webbsida samt för andra webbsidor, tjänster och applikationer som vi tillhandahåller.

Vi samlar in och använder information om våra kunder och användare av fyra huvudsakliga skäl:

  • för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) de tjänster som vi erbjuder,
  • för att tillhandahålla personligt anpassade tjänster unikt anpassade för individuella användare,
  • för att skicka kommunikation, inklusive kampanjer till våra användare, samt
  • för att marknadsföra tjänster och visa reklam, i våra egna tjänster och webbsiter som stöds av reklam.

Vår affärsidé är att behandla den data som vi samlar in för att ge våra kunder en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse.

Vi för ett register över de personuppgifter som vi samlar in som bland annat inkluderar ändamålet till varför uppgifterna samlas in och vilken rättslig grund som berättigar oss att smala in uppgifterna. Dessutom har vi stärkt skyddet för din integritet genom att vi har byggt in tekniska och organisatoriska skydd runt de register och databaser där personuppgifter samlas.

Vi har även rutiner för hur de registrerade, dvs. de som finns i våra databaser, ska kunna få ta del av den information som vi har om en registrerad, hur den uppdateras och hur man gör för att informationen ska kunna tas bort.

Vi har också en ansvarsskyldighet att följa dataskyddsförordningen. Detta innebär att det inte räcker att följa lagen utan vi måste också kunna visa hur vi gör det. Detta sker genom att vi har antagit ett ledningssystem för GDPR som beskriver de rutiner som vi antagit och arbeta efter när vi behandlar personuppgifter.

Utgivningsbevis

Som innehavare av databaser får vi ett grundlagsskydd för de personuppgifter som företaget samlar in och behandlar. Detta grundlagsskydd erhålls genom att ansöka om ett så kallat utgivningsbevis. Utgivningsbeviset ger ett grundlagsskydd för de personuppgifter som samlats in och utfärdas av Myndigheten för press, radio och tv. Utgivningsbeviset gällerför en period av tio år i taget. För att ett utgivningsbevis ska utfärdas krävs bland annat att en ansvarig utgivare utses. Däremot ställs det inga specifika krav på verksamhetens innehåll eller syfte.

Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet. Dataskyddsförordningen, GDPR, påverkar därför inte verksamheter med utgivningsbevis. Förordningen tillåter, precis som det tidigare dataskyddsdirektivet, ett undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling så att rätten till yttrandefrihet kan upprätthållas. Förhållandet till den svenska yttrandefrihetsgrundlagen är alltså oförändrat, (1991:1469) (YGL).

Den information som vi tillhandahåller från våra webbplatser består av olika databaser. Utgivningsbeviset ger oss genom yttrandefrihetsförordningen en grundlagsskyddat rättighet att behandla de personuppgifter som finns i våra databaser. Yttrandefrihetsförordningen har företräde framför GDPR, dvs att GDPR inte gäller i de fall där tillämpningen av GDPR strider mot yttrandefrihetsförordningen.

För att erhålla ett grundlagsskydd genom utgivningsbevis krävs det att:

  • Det finns en ansvarig utgivare som ansvarar för det innehåll som vi publicerar.
  • Det som publiceras sker utan att någon myndighet eller liknande har rätt att förhandsgranska den information som publiceras.
  • Att uppgiftslämnare har rätt att vara anonyma.
  • Att det är förbjudet att efterforska vem som lämnat uppgifter till oss.

Ansvarig utgivare för lantbruksfakta.se är Carl-Johan Mossberg, utsedd av BisCom Sweden Aktiebolag med organisationsnummer (556755-8662)

Utskick med E-post

Från tid till annan gör vi e-postutskick till de kunder vi har i vår databas. Den lagliga grunden för dessa e-postutskick är intresseavvägning.  Syftet (ändamålet) med dessa e-postutskick är att informera om vårt erbjudande, marknadsföring eller försäljning.

Vår bedömning är också att e-postadress är en ”uppgift av okänslig karaktär”. Dels eftersom en e-postadress är att likställa med en kontaktuppgift och dels eftersom den typen av e-postuppgifter som det handlar om är väl spridda, bland annat på internet. Dessutom använder vi aldrig e-post annat än i alldagliga ärenden. Enligt Datainspektionen behöver man inte fråga om lov för att behandla personuppgifter av ”okänslig karaktär i alldagliga ärenden” I praktiken behöver man således inte fråga ”ägaren” av e-postadressen om lov för att behandla den så länge dessa förutsättningar gäller.

Notera dock att vi har en tydlig rutin för den registrerade (dvs den vars uppgifter som finns i vår databas) när som helst och på ett enkelt sätt kan begära att avregistrera sig och bli borttagen från vår.

Se vidare på länken www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/samma-regler-for-alla/hantera-personuppgifter-i-e-post/ för information om uppgifter av ”okänslig karaktär”

Ta bort eller uppdatera personuppgifter

En viktig princip i dataskyddsförordningen är att de registrerade ska kunna bort uppgifter ur våra databaser eller få information om vilka uppgifter som finns registrerade i våra databaser.

Kontakta vår personuppgiftsansvarige för alla frågor som gäller vår behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig:

Biscom Sweden Aktiebolag

Kontaktperson

Carl-Johan Mossberg

camo@biscom.se

Integritetspolicy

Vi värnar om våra kunders integritet och våra kunders förtroende för oss. Detta förtroende bygger bland annat på vårt sätt att hantera våra kunders personuppgifter. Vi eftersträvar en öppenhet i vår behandling av personuppgifter samt att öka skyddet för den personliga integriteten.

All behandling av personuppgifter som vi gör sker enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarige bestämmer vilket syfte och metoder som används när personuppgifter samlas in och behandlas. Det är också personuppgiftsansvarige som ansvarar för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig:       Biscom Sweden Aktiebolag

Organisationsnummer:         556755-8662

Adress:                                      Emil Eklöfs väg 11,

Ort:                                            741 92 Knivsta

Kontakt via e-post:                 info@biscom.se.se

Kontakt per telefon:               018-418 23 00

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi arbetar oftast med kunder som vi har en lång relation till.  Vanligen har vi ett leveransavtal med de kunder som vi jobbar med men ibland så har vi inget skrivet leveransavtal utan arbetat med ett muntligt avtal istället. Leveransavtalet ger oss tillgång till de personuppgifter som vi behöver för att kunna kommunicera med kunder och leverera de produkter och tjänster som leveransen avser.

När du tar kontakt med oss (t.ex. via e-post, telefon eller när du fyller i dina personuppgifter i det kontaktformulär som finns på vår hemsida) kommer vi att spara uppgifter om dig som behövs för att lösa ditt ärende. Vi samlar aldrig in annan information om dig än vad du själv uppger i din kommunikation med oss.

Rättsliga grunden för vår behandling

Vi för ett personuppgiftsregister över vilka uppgifter vi samlar in, i vilka system vi gör det och vilken rättslig grund som insamlingen baserar sig på. I de fall vi använder samtycke som grund till insamlingen så har du rätt att återkalla ditt samtycke. Om du inte vill ta del av erbjudanden och/eller marknadsföring vänligen kontakta oss.

En del personuppgifter sparar vi för att uppfylla lagkrav eller myndighetskrav, exempelvis bokföringslagen vilket medför att vi kan komma att spara dina personuppgifter under en längre tid. För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komma att inhämta uppgifter från privata och offentliga register.

Det kan också förekomma att dina personuppgifter behandlas baserat på flera olika rättsliga grunder.

Lagring av personuppgifter

Vi jobbar alltid efter principen att samla in så lite information som möjligt och att spara informationen så kort tid som möjligt. Det betyder att dina personuppgifter inte lagras längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen.

Vår policy är också att i så liten utsträckning som möjligt skicka personuppgifter per mail. Vi strävar efter att minimera de personer som blir kopierade (CC:) i all vår korrespondens för att minimera spridningen av persondatauppgifter per e-post.

Våra anställda är utbildade på vår integritetspolicy. Det ingår också utbildning på vår integritetspolicy i den utbildning som varje nyanställda får.  Vi följer även kontinuerlig upp att policyn efterlevs.

Utgivningsbevis

Vi har ett utgivningsbevis för vår verksamhet vilket medför att dataskyddsförordningen (GDPR) inte påverkar vår verksamhet.  Utgivningsbevis utfärdas av Myndigheten för press, radio och tv. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.

Användning av cookies

På vår hemsida används cookies, tags och pixlar för att förbättra din användarupplevelse när du söker efter våra tjänster. En cookie är en textfil som skickas från vår webbserver och som sparas i din webbläsare eller i enhet. Vi använder oss även av cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster för att spara funktionella inställningar och för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du har själv möjlighet att ändra inställningarna i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies. Exempel på sådan justering är att blockera alla cookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Datalagring

Vi använder flera olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. Vissa av dessa system lagrar information i lokala system hos oss emedan andra uppgifter är lagrade hos någon av våra leverantörer. Därmed kan vissa personuppgifter lagras innanför och utanför Sverige och EU:s gränser. I dessa fall är vår leverantör vårt personuppgiftsbiträde som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag och uteslutande enligt våra instruktioner.

Utlämning av personuppgifter

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje man om det inte krävs för att fullfölja vår leverans till våra kunder. I de fall vi har någon leverantör som behandlar personuppgifter för vår räkning så har vi ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar att personuppgifterna behandlas uteslutande enligt våra instruktioner.

Rättelse och information

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som sparas om dig. Om du vill ha sådan information ska en skriftlig begäran lämnas till personuppgiftsansvarige.  Beroende på vad kontakten avser kan vi komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.